top of page

Kenjutsu

 

Omote no Tachi

 

Ikkajo - Itsutsu no tachi

Nikkajo - Nanatsu no tachi

Sankajo - Kasumi no tachi

Yonkajo - Hakka no tachi

Iai Jutsu


Iai-goshi


Kusanagi no ken
Nukitsuke no ken
Nukiuchi no ken
Uken
Saken
Happooken


Tachi-iai


Yukiai gyakunuki no tachi
Zengo chidori no tachi
Yukiai migichidori no tachi
Gyakunuki no tachi
Nukiuchi no tachi


 

 

Bo jutsu

 

Omote no Bo

 

Seriai no bo
Sunehishigi no bo
Sayu no bo
Kasahazushi no bo
Hanetsurube no bo
Tatenami no bo

 

Naginata jutsu

 

Omote no Naginata

 

Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata

Kenjutsu  Stances - Ken no Kamae

Iaijutsu - Art of Drawing the Sword

bottom of page